Wniosek KM o wydanie decyzji stwierdzającej nieważność

Gdańsk, 12.08.2020 r.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24

 

 WNIOSEK

o wydanie decyzji stwierdzającej nieważności w przedmiocie przekazania od 1 września 2020 r. spółce z o.o. Pozytywne Inicjatywy-Edukacja przez Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego
w Gdańsku nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem szkoły przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Działając w interesie publicznym Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wnosi na podstawie art. 108 § 1, 221 § 1 oraz art. 158 § 1 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. 
z dnia 2020.05.22) o:

 1. stwierdzenie nieważności decyzji o użytkowaniu od dnia 1 września 2020 r.
  do 31 sierpnia 2029 r. nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły przy
  Azaliowej 18 w Gdańsku przez spółkę Pozytywne Inicjatywy-Edukacja spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, albowiem została ona wydana
  z rażącym naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poprzez przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego osobie prawnej prowadzenia szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów oraz poprzez rezygnację z obowiązkowych zadań własnych gmin, jakimi są prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli.
 2. nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i obawę wystąpienia nieodwracalnych skutków prawnych
  po przekazaniu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem szkoły
  z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi spółce prawa handlowego od 1 września 2020 r.

 

UZASADNENIE

I. Stan faktyczny

W odpowiedzi na zapytanie radnego Piotra Gierszewskiego Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska w piśmie z dnia 08.06.2020 r. o sygn. WRS.II.2020.AP, ID: 2141089 oświadczył, że decyzją Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku spółka z o.o. Pozytywne Inicjatywy-Edukacja będzie od dnia 1 września 2020 do 31 sierpnia 2029 r. użytkować nieruchomość przy ul. Azaliowej 18, z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

II. Prawo składania skarg i wniosków

Prawo składania skarg i wniosków przysługuje każdemu, zatem podmiot korzystający z tego prawa nie musi wykazywać posiadania interesu prawnego w sprawie (teza pierwsza wyroku NSA z 2 lipca 1998 r., IV SA 1306/96, LEX nr 45158). Składający skargę lub wniosek
w oparciu o przepisy Działu VIII kpa nie musi spełniać wymogów z art. 28 kpa. Redakcja art. 28 kpa oznacza, że jedynym elementem kwalifikującym, który ma znaczenie dla uznania danego podmiotu za stronę, jest występowanie interesu prawnego lub obowiązku, o czym decydują przepisy prawa materialnego. Status strony postępowania administracyjnego
nie wynika z uznania jakiegokolwiek podmiotu za stronę, nawet przez naczelny organ administracji państwowej, ale z przepisów prawa (Wyrok NSA z dnia 10 marca 1989 r. IV SA 1254/88 niepublikowane, Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 1995 r. I SA 1326/93, Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 1993 r. I SA 1719/92, Wyrok NSA z dnia 7 lutego 1986 r. II SA 2247/86 teza 2 niepublikowane). Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem NSA jednym
ze źródeł interesu prawnego, o którym stanowi art. 28 kpa, może być prawo cywilne,
a w szczególności prawa rzeczowe (patrz B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1996, s. 199).

W postępowaniu tym nie obowiązują żadne terminy ograniczające prawo do składania skarg
i wniosków. Nie ma też ograniczeń ilościowych – skargi i wnioski mogą być składane wielokrotnie (K. Wojciechowska [w:] Komentarz, 2015, s. 870).

III. Właściwość organu nadzoru pedagogicznego

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny orzeka decyzją administracyjną. Przesłanką wydania decyzji, o której mowa, jest prowadzenie przez szkołę lub placówkę albo przez
jej organ prowadzący działalności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy wskazanego rozstrzygnięcia organu nadzoru pedagogicznego jest bardzo szeroki i obejmuje swym zakresem całą działalność prowadzoną przez szkołę lub placówkę. Dotyczy to w szczególności niezapewniania standardów organizacyjno-prawnych (zob. np. wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., I OSK 3071/13, LEX nr 1487803).

IV. Przekazanie prowadzenia szkoły osobie prawnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać z dniem
1 września danego roku, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16.

W analizowanym przepisie nie przewidziano jakichkolwiek „konkurencyjnych” procedur zlecania podmiotom niesamorządowym publicznego zadania oświatowego w postaci prowadzenia szkoły. Przekazanie w drodze umowy może nastąpić jedynie „na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny”. Oznacza to przede wszystkim wymaganie podjęcia stosownej uchwały organu stanowiącego j.s.t. będącej organem prowadzącym daną szkołę. Uchwała ta jest jedynie warunkowa, tzn. jej skutek prawny (ważność) zależy od tego, czy właściwy kurator oświaty wyda pozytywną opinię w przedmiocie przekazania szkoły. Uchwałę należy niezwłocznie (jakkolwiek ustawa nie zakreśla w tym celu konkretnego terminu) przedłożyć organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny do zaopiniowania. Uchwała, o której mowa, powinna wskazywać na wolę zawarcia – w wykonaniu uchwały – umowy o przekazanie danej szkoły (wymienionej z nazwy i siedziby) określonej osobie fizycznej lub prawnej. Powinna ona co najmniej wymieniać istotne elementy przyszłej umowy o przekazaniu, której zawarcie, w przypadku pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, będzie przedmiotem rzeczonej umowy. Podkreślenia wymaga, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest związany przepisami prawa (w szczególności zaś przesłankami wynikającymi z samego art. 9, np. czy osoba fizyczna lub prawna, której szkoła ma być przekazana, daje rękojmię należytego wypełnienia wymagań nałożonych na organ prowadzący szkołę publiczną przez niniejszą ustawę, inne przepisy prawa oraz na mocy umowy zawartej z dotychczasowym organem prowadzącym). Uchwała w przedmiocie przekazania szkoły publicznej do prowadzenia przez osobę niesamorządową stanowi akt prawny, którego projekt lub założenia wymagają opiniowania przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Akt taki ma określoną podstawę materialnoprawną (art. 9 ust. 1) i jest stanowiony w określonej prawnie procedurze uchwałodawczej. Dotyczy on zagadnień niewątpliwie wykraczających poza sferę stosunków wewnętrznych – dotyka interesu szerokiej grupy osób, w pierwszej kolejności tych będących pracownikami przekazywanej szkoły.

Szkoła przekazana do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej niebędącej j.s.t. podlega
na podstawie art. 9 ust. 5 „zwrotnemu” przejęciu przez jednostkę samorządu właściwą ustawowo do jej prowadzenia, jeżeli w toku działalności dochodzi do naruszenia prawa lub umowy o przekazanie szkoły.

V. Prowadzenie szkół jako zadanie własne gminy

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2020.1327 t.j. z dnia 2020.07.31
w art. 104 ust. 1 i art. 105 zalicza do obowiązkowych zadań własnych gmin prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli. Obowiązkowy charakter tych zadań powoduje, że gmina nie może z wykonywania tych zadań zrezygnować, czy też przekazać ich do wykonania innemu podmiotowi, nawet osobie prawnej, na której powstanie i działalność będzie wywierała znaczący wpływ (zob. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2006 r., I OSK 1372/06).

VI. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Organem właściwym do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Istotą natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych jest to, że decyzja staje się wykonalna, mimo iż nie jest ostateczna. Należy przy tym przyjąć, że decyzja staje się natychmiast wykonalna z dniem wydania decyzji pisemnej lub z dniem ogłoszenia decyzji ustnej, gdy rygor został nadany
w decyzji.

Uzasadnieniem do wydania rygoru natychmiastowej wykonalności w przedmiotowej sprawie jest obawa zaistnienia po 1 września 2020 r. przesłanki z art. 156 § 2 k.p.a, czyli nieodwracalnych skutków prawnych polegających na organizacji nowego roku szkolnego przez placówkę oświatową prowadzoną z rażącym naruszeniem prawa. Może to skutkować m.in. nieważnością wydawanych w tej szkole decyzji przewidzianych ustawą Prawo oświatowe (sprawy z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów).

Przesłanka ta odnosi się głównie do skutków prawnych, a nie faktów (por. A. Kowalska, Nieodwracalne skutki prawne jako negatywna przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji określona w art. 156 § 2 k.p.a. w odniesieniu do praw słusznie nabytych, PPPubl. 2012/7–8, s. 75). Zgodnie z wyrokiem NSA z 13.02.2014 r., II GSK 1884/12, LEX nr 1450707, pojęcie nieodwracalnych skutków prawnych, o którym mowa w art. 156 § 2, należy rozpatrywać wyłącznie w płaszczyźnie prawa obowiązującego, nie nawiązując do sfery faktów. Dla oceny skutków decyzji administracyjnej dotkniętej wadą dającą podstawę do stwierdzenia
jej nieważności jest prawnie obojętne, czy istnieją faktyczne możliwości cofnięcia następstw wykonania decyzji.

VII. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe wniesienie wniosku stało się konieczne i jest zasadne.

 

Bożena Brauer
przewodnicząca KM

 

 

© 2021 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.