L. dz. 232/12

 

W związku z e-mailem Wydziału Edukacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. oraz poleceniem wydanym dyrektorom podległych szkół na naradzie w dniu 29 sierpnia 2012 r. o ,,zweryfikowaniu urlopów zdrowotnych udzielonych po raz pierwszy'' z powołaniem się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia
14 lutego 2012 III PZP 1/12LEX nr 1162426 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku informuje, że przytoczona wyżej uchwała nie może stanowić podstawy do ustaleń, że okres siedmioletniej pracy w szkole w pełnym wymiarze zajęć dotyczy siedmiu lat pracy tylko w tej szkole, w której nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu
dla poratowania zdrowia bez uwzględnienia poprzednich okresów zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w innych szkołach. Uchwała ta bowiem wymaga głębokiej ekspertyzy prawnej, która nie została dołączona do pisma wystosowanego przez tutejszy Wydział.
Dotyczy ona innego stanu faktycznego oraz innej sytuacji niż przyjął to Wydział Edukacji, a mianowicie stanowi odpowiedź na pytania prawne, czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach łącznie
w pełnym wymiarze zajęć przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia i tylko w tym zakresie może stanowić wyjaśnienie dla praktyki. Natomiast podniesiony ubocznie w uzasadnieniu uchwały sposób rozumienia przewidzianej w art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela przesłanki siedmiu lat zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć nie daje podstawy do stwierdzenia, że chodzi tu o siedmioletni okres zatrudnienia jedynie w szkole, w której nauczyciel ubiega się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, a w każdym razie kwestia ta wymaga głębokiej analizy prawnej. Tymczasem Wydział Edukacji pochopnie bez takiej ekspertyzy prawnej na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego polecił dyrektorom podległych szkół cofnięcie wyrażonej zgody kilkunastu nauczycielom na udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, co nie wystąpiło w żadnej innej miejscowości w Polsce. Spowodowało to ogromny zamęt i zamieszanie zarówno wśród dyrektorów szkół, którzy nie wiedzą co zrobić
z nauczycielami, którym udzielili urlopu dla poratowania zdrowia, jak i nauczycieli, którym takiego urlopu udzielono, a w szczególności czy muszą za kilka dni stawić się do pracy po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, a także czy ważne i prawnie dopuszczalne jest cofnięcie i odwołanie oświadczenia woli dyrektora szkoły o udzielenie urlopu zdrowotnego w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym Komisja Międzyzakładowa wnosi o uchylenie wydanego polecenia
i dopiero po uzyskaniu ekspertyz prawnych zajęcie stanowiska w tej kwestii do późniejszej praktyki. Nadmieniamy, że tak ważna również dla organizacji nowego roku szkolnego sprawa nie może być odwlekana i wymaga niezwłocznego podjęcia decyzji.

Z poważaniem
B. Brauer

Do wiadomości:

  1. Komisja Edukacji Rady Miasta
  2. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego

 

 

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.