L. dz. 168/11


W piśmie tym Pani Prezydent zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkół, na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 V 1991r. (Dz. U. 01 Nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami). Przedstawiając do zaopiniowania podjęte już przez Radę Miasta uchwały, nie zachowano procedury zawartej w wymienionej ustawie.
Wobec powyższego opiniowanie przedstawionych nam uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół jest bezprzedmiotowe. Jednocześnie w kolejnych trzech pismach z datą 21 i 26 X otrzymaliśmy informacje o podjęciu następnych uchwał intencyjnych o zamiarze likwidacji 4 kolejnych szkół, tym razem bez wniosku o ich zaopiniowanie.
Ponadto nadmieniam, że uchwała Rady Miasta z dnia 27 X br. w sprawie przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego im. Karola Olgierda Borchardta - placówki wielofunkcyjnej z siedzibą w Gdańsku
w placówkę interwencyjną również nie została poddana procedurze konsultacyjnej zawartej w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.
W tej sytuacji wszystkie powyższe uchwały są wadliwe.

Z poważaniem

Bożena Brauer
Przewodnicząca KM POiW NSZZ ,,Solidarność''

Do wiadomości:

  1. Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
  2. Wojciech Błaszkowski - Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,
  3. Dyrektorzy szkół objętych uchwałami.
© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.