L.dz./10


Z odpowiedzi Pana Prezydenta wynika, że sprawy te są uregulowane w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy
i Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli. Przepisy w/w aktów prawnych są sformułowane w dużym stopniu uogólnienia, nie precyzują więc dokładnie, w jakich przypadkach nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za usprawiedliwione nieodbycie zajęć w godzinach ponadwymiarowych.
Do 1992 r. w Karcie Nauczyciela istniał przepis - art. 35 ust. 4, który stanowił, że ,,wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły, wypłaca się wg stawki osobistej nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków, o których mowa w art. 34, również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć''. W orzecznictwie Sądu Najwyższego zostały ukształtowane zasady określające, w jakich przypadkach przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a w jakich nie przysługuje. Jednakże orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie zostały wydane na tle stanu prawnego sprzed 1992r.
Ustawa z 5.06.1992 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 53, poz. 252) wprowadziła nowe brzmienie art. 35, w którym zostały pominięte postanowienia o wynagrodzeniu nauczycieli w razie usprawiedliwionego nieodbycia zajęć.
Po usunięciu z Karty Nauczyciela tych postanowień wspomniane wyżej zasady ukształtowane
w orzecznictwie Sądu Najwyższego stosowano w regulaminach dodatkowego wynagradzania nauczycieli uchwalanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ostatnim jednak czasie wielu wojewodów,
w tym wojewoda pomorski, zakwestionowało upoważnienie jst do ustalania zasad wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe w podejmowanych uchwałach.
Powstała więc luka prawna powodująca różne interpretacje dyrektorów, organów prowadzących dotyczące wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych
od nauczyciela.
Ustna interpretacja Dyrekcji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta jest w kilku przypadkach odmienna od opinii MEN wyrażonej w piśmie z dnia 23.10.2009 r. do Pani Ewy Łowkiel Wiceprezydenta Miasta Gdyni.
Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność'' zwróciła się w trybie art. 20 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych do Prezydenta RP, Rady Ministrów, klubów poselskich o dopisanie w art. 35 Karty Nauczyciela ustępu 5 regulującego zasady wynagradzania za przydzielone w planie organizacyjnym szkoły godziny ponadwymiarowe nieodbyte z przyczyn nieleżących po stronie nauczyciela lub dopisanie w art. 30 ust. 6 upoważnienia ustawowego dla jednostek samorządu terytorialnego do ustalenia w uchwalanych przez nie regulaminach zasad wynagradzania za nieodbyte godziny ponadwymiarowe w takich sytuacjach.
Z uwagi, na to że proces legislacyjny jest długotrwały , a porozumienie może zapewnić lukę prawną, zwracamy się ponownie z prośbą o podpisanie takiego dokumentu. Jednocześnie przypominamy, że takie porozumienia zostały podpisane w województwie małopolskim.
Nie ma przeszkód prawnych, które na to by nie zezwalały. Przewidziane w porozumieniu regulacje zależą tylko od dobrej woli dwóch stron. Wierzymy więc, że Pan Prezydent taką wolę wykaże.
Prosimy też o pilne spotkanie z Panem Prezydentem w tej sprawie, która dla nauczycieli jest niezwykle ważna.

Z poważaniem.

Bożena Brauer

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku

Do wiadomości:
Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska.

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.