Pismo ws. refundacji okularów

  1. Bezsprzecznym jest, zawarte w odpowiedzi, stwierdzenie obowiązku zapewnienia wszystkim pracownikom pracującym przy monitorach komputerowych, przez dyrektorów, okularów korygujących wzrok.
  1. Nie zgadzamy się z tezą zawartą w Pani odpowiedzi, jakoby statut placówki oświatowej miał regulować sprawy obowiązku finansowania wyposażenia stanowisk pracowniczych, czy wykazu zagrożeń dla każdego stanowiska pracy pracownika. Żaden akt prawny nie wskazuje na obowiązek takiej regulacji.
  1. Nie można również przyjąć argumentu, że zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia okularów dla tych pracowników wyczerpuje finansowanie ze środków wypłacanych nauczycielom na podstawie uchwały Nr XXI/574/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
    i sposobu ich przyznawania
    ze względów na zakres:

- rozporządzenie mówi o „okularach” a uchwała RMG mówi o „szkłach korekcyjnych”,

- zobowiązanie pracodawcy z rozporządzenia nie powoduje obowiązku podatkowego dla pracownika, natomiast pomoc w ramach uchwały RMG obciąża pracownika podatkiem dochodowym,

- uchwała RMG w wykazie aktów prawnych nie wskazuje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy n  stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973), a zatem nie wyczerpuje zobowiązania pracodawcy wobec pracowników objętych prawem skorzystania z uchwały Nr XXI/574/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobu ich przyznawania
.

W związku z powyższym prosimy o przypomnienie dyrektorom szkół i placówek, że w budżecie szkoły/placówki zobowiązani są zaplanować środki na realizację zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12. 1998 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz.973), w tym okulary.

 

Ponadto wnioskujemy o ujednolicenie zasady kierowania nauczycieli na badania okulistyczne w ramach badań profilaktycznych, w związku z pracą przy monitorze ekranowym komputera przez ponad połowę dobowego czasu pracy. Są szkoły w Gdańsku, których dyrektorzy w ogóle nie kierują na badania okulistyczne nauczycieli mimo tego, że pracują oni codziennie określony w rozporządzeniu czas pracy przy monitorze.

Zwracamy też uwagę na inne zagrożenia zdrowotne występujące na stanowisku nauczyciela, takie jak hałas, narażenie na kurz, pył, itp. pomijane w skierowaniach a które powinny być brane pod uwagę przy skierowaniu na badania profilaktyczne.

Z poważaniem
Bożena Brauer

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.