Pismo ws. wzrostu dodatku motywacyjnego

Po poznaniu nowych aplikacji w celu realizacji podstawy programowej i przekazywanie jej metodami na odległość nauczyciele musieli dostosować formy i środki do pracy zdalnej. Kolejnym krokiem stało się przygotowanie uczniów do kontaktów on-line, ustalenie ich możliwości technicznych oraz nowych zasad pracy. To, co było przedmiotem szkoleń, kursów wielotygodniowych, czy nawet wielomiesięcznych musiało  zostać osiągnięte przez nauczycieli i dyrektorów w bardzo krótkim czasie.
Posiąść wiedzę i umiejętności to jedno, problemy sprzętowe, wydatki związane z posiadaniem Internetu o odpowiednich parametrach przesyłowych, koszty za energię elektryczną to drugie. Poza tym nieustająca obserwacja zajęć prowadzonych metodą on-line przez osoby, które bezpośrednio nie uczestniczyły w zajęciach tworzyły olbrzymią presję i obciążenie psychiczne nauczycieli.
Zdaniem Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku praca nauczycieli od 12 marca 2020 r. nosi znamiona pracy w warunkach trudnych. Jednak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 416) w katalogu prac uznanych za pracę w warunkach trudnych czy uciążliwych nie wymienia się nauczania na odległość, gdyż do tej pory nie było takiej sytuacji.
Ta zwiększona praca i poniesione wydatki przez nauczycieli powinny zostać dostrzeżone i finansowo docenione.

Stąd, Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wnosi o następujące rozwiązanie problemu przez Miasto Gdańsk, a w szczególności:
1)    przeznaczyć zaoszczędzone środki w funduszu wynagrodzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na zwiększenie dodatków motywacyjnych nauczycieli zamiast proponowanych przez władze Miasta Gdańska nagród w ramach posiadanych środków. Zwiększenie puli przeznaczonej na dodatki motywacyjne pozwoli na gratyfikację finansową większej liczby nauczycieli zaangażowanych w kształcenie na odległość;
2)    zwiększyć pulę środków przeznaczoną na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i wprowadzić do w § 4 ust. 5 pkt 2 lub 13 Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli (Uchwała nr VIII/132/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk) zapis kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego – stosowanie w nauczaniu technik pracy na odległość.

Prezydium zwraca się również z prośbą o wznowienie rozmów ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. W trakcie negocjacji przyjęto wstępnie termin wejścia w życie podwyżek dla tej grupy zawodowej na 1 kwietnia 2020 r. Pracownicy z niecierpliwością i nadzieją oczekują na sygnalizowany wzrost wynagrodzeń.

Jednocześnie Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, że poprzez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku czyni nieustanne starania o poprawę warunków pracy i zabiega o wzrost wynagrodzeń nauczycieli na szczeblu ogólnokrajowym.


Z poważaniem  
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ „Solidarność”

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.