Stanowiska i pisma

Stanowiska MZD z dnia 29.09.2021

Stanowisko nr 1 ws. projektu MEiN dotyczącego zmian statusu zawodowego nauczyciela.

Stanowisko nr 2 ws. braku dofinansowania wycieczek szkolnych.

Stanowisko nr 3 ws. wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Stanowisko nr 4 ws. wynagrodzenia nauczycieli za wycieczki szkolne oraz uregulowania kwestii czasu pracy nauczycieli w czasie ich trwania.

Apel nr 1 ws. realizacji zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk.

Apel nr  2 ws. udostępniania regulaminów w szkłach i placówkach oświatowych.

Apel nr 3 ws. wszczęcia procedury odwołania przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszarda Proksy.

Apel nr 4 ws. strategii Związku.


Wszystkie stanowiska i apele do pobraniaacrobat

Pismo ws. refundacji okularów

Gdańsk, 10 sierpnia 2021 r.

Pani Monika Chabior
Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,

dziękując za odpowiedź z 17 czerwca br. na nasze pismo z 3 marca 2021 r. ws. wyasygnowania środków pieniężnych na zapewnienie zwrotu nauczycielom wydatków poniesionych na zakup okularów. Informujemy, że jako Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku nie zgadzamy się z niektórymi wyjaśnieniami zawartymi w otrzymanej odpowiedzi i ponownie zwracamy się z następującymi sprawami:

Wniosek - okulary korygujące

Gdańsk,  03.03.2021 r.        

                                                     

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

WNIOSEK
o wyasygnowanie dodatkowych środków na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok

 

 

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku zwraca się z wnioskiem o wyasygnowanie dodatkowych środków pieniężnych na zapewnienie nauczycielom okularów korygujących wzrok w związku
z obowiązkiem realizacji dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk obowiązków z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy monitorze ekranowym. Przyjęta w tym zakresie dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli, oparta
na zasadzie wyrażonej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jest w obecnej sytuacji epidemicznej nieadekwatna i niewystarczająca.

Pismo ws. PPK

Gdańsk, 25.02.2021 r.                                                        

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

W nawiązaniu do maila z dn. 22.02.2021r., w którym informują Państwo, że Zespół zadaniowy  ds. wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 81/21 z dnia 21 stycznia 2021 r., złożył rekomendację dotyczącą zawarcia umów o zarządzanie i umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucją, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz o tym, że rekomendacja została zaakceptowana w dniu 22.02.2021 r. przez Aleksandrę Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność’ informuję, że odstępujemy od wypełnienia i podpisania formularza uzgodnienia wyboru i dostarczenia tego dokumentu.

Apel do Dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych w sprawie świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi w trwającym reżimie sanitarnym

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwraca się do Państwa Dyrektorów o zmianę organizacji pracy administracji i obsługi, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, placówce, a także, by zminimalizować niebezpieczeństwo zakażenia się tych pracowników w środkach komunikacji publicznej.

Apel do MEiN ws. dofinansowania nauczycieli przedszkoli

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie rządowego wsparcia nauczycieli, jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

Apel do Premiera RP w sprawie decyzji dotyczących edukacji w czasie drugiej fali epidemii

Gdańsk, 14 października 2020 r.

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje do Pana Premiera o podjęcie działań zmierzających do minimalizowania skutków epidemii w szkołach i placówkach oświatowych.

Domagamy się wprowadzenia przepisów, które pozwolą dyrektorom na prawne egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, interesantów.

Stanowisko Sekcji ws. sytuacji w oświacie przed nowym rokiem szkolnym

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wyraża swe zaniepokojenie sytuacją w oświacie przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021, zwłaszcza brakiem szczegółowych rozwiązań zapewniających nauczycielom bezpieczne warunki pracy w sytuacji narastającego znów zagrożenia COVID-19.

Z jednej strony widzimy wielką potrzebę realizacji przez uczniów obowiązku edukacji stacjonarnie, w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych. Nic nie zastąpi bezpośrednich relacji uczeń – nauczyciel, a też relacji w grupie rówieśniczej.

Z drugiej  strony widzimy występujące zagrożenia, co, niestety, potęguje utrzymujący się dosyć wysoki stan zakażeń wirusem COVID-19, mając też na uwadze niebezpieczeństwo drugiej fali epidemii jesienią br.

Sytuacja wymaga dużej ostrożności, stałego monitorowania sytuacji zdrowotnej w szkołach – tak uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników  administracji, i obsługi szkolnej. Wymaga zapewnienia środków finansowych na zakup wystarczającej liczby maseczek, przyłbic i osłon z pleksi przy biurkach, z uwzględnieniem oczekiwań nauczycieli (prowadzenie zajęć kilka godzin w  maseczce może spowodować zakażenie bakteryjne lub niewydolność oddechową). Wskazany byłby też zakupu większej liczby ławek jednoosobowych. Taki przetarg dla wszystkich placówek w Polsce powinien zorganizować MEN, we współpracy z wojewodami, w celu obniżenia kosztów oraz usprawnienia jak najszybszego przekazania do szkół.

Pismo ws. wzrostu dodatku motywacyjnego

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2020 r.

Pan Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych
w Gdańsku

Czas epidemii COVID-19 to nie tylko czas niepokoju o zdrowie i utrudnienia życia codziennego, ale również zwiększonej pracy nauczycieli i dyrektorów. Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410), a następnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493) i kolejne jego nowelizacje zobligowały nauczycieli i dyrektorów do opanowania w bardzo krótkim czasie technik zdalnego nauczania.

Pismo do dyrektorów ws. zapłaty za konsultacje

Gdańsk, 19.06. 2020 r.

                                
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwracamy się do Państwa z prośbą o zapłatę za konsultacje prowadzone i metodą on-line, i metodą tradycyjną, gdyż obecnie obowiązujące prawo to umożliwia.
Zgodnie z art. 42 ust 2d ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) „W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” Z kolei § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) określa formy tej pomocy m. in. „W szkole … pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: … 8) porad i konsultacji”.

Apel do Radnych

                                                                                              Gdańsk, 27 maja 2020 r.

L.dz.49/20                                                                     

Radni Miasta Gdańska

 

Szanowni Państwo!

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miasta Gdańsk została powołana nie tylko do rozpatrywania m. in. skarg, przedstawiania opinii Radzie Miasta Gdańsk, ale również jej zadaniem jest przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, dotyczących złożonych skarg. W związku z tym, z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy wynik głosowania ws. skargi złożonej przez KMPOiW NSZZ „Solidarność” na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 79 pana Michała Zapolskiego – Downara na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 maja.

Komisja 3 głosami Państwa Radnych z Klubu Koalicji Obywatelskiej uznała, że skarga w zakresie nieprzedstawienia przez Dyrektora szkoły Związkowi NSZZ „Solidarność” w czasie wynikającym z przepisów prawa oświatowego arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/21, nie jest zasadna. Dwóch Radnych z Klubu PiS było przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się pana Radnego z Klubu Wszystko dla Gdańska.

Pismo do Prezydent Miasta Gdańska

Gdańsk, 20 maja 2020 r.

L.dz. 47 /20                                                                                       


Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska


W związku z ponownym otwarciem przedszkoli oraz szkół dla dzieci oddziałów zerowych i uczniów klas I – III, a także wprowadzenia w szkołach obowiązku organizacji konsultacji dla uczniów,  Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwraca się do Pani Prezydent o przeprowadzenie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy będą zobligowani do pracy z dziećmi w szkole, testów na COVID -19.

Jako związek zawodowy jesteśmy zobowiązani do dbania o warunki pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W dobie pandemii kontakt z innymi pracownikami, rodzicami i uczniami może stanowić niebezpieczeństwo zarażenia COVID –19.  Jednocześnie każdy z pracowników  może być źródłem zakażenia dla  innych osób obecnych w szkole, w tym dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach.
Prosimy o przebadanie pracowników oświaty, którzy już pracują lub będą pracować w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych od 25 maja 2020r.

Gdańsk jako Miasto, które zapewnia, że troszczy się o swoich mieszkańców powinno przeprowadzić rzetelne, miarodajne badania na obecność koronawirusa u pracowników oświaty.


Z poważaniem
Bożena Brauer
Przewodnicząca KM POiW
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Stanowisko w sprawie wydłużenia dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  stanowczo protestuje wobec działań Wydziału Rozwoju Społecznego prowadzących do wydłużenia dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, z trzech do pięciu tygodni.

Nauczyciele, a także dyrektorzy zgłaszają szereg argumentów, z których wynika, że tego typu zmiana doprowadzi do zaburzenia organizacji pracy placówek w trakcie trwania roku szkolnego. W wyniku braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego podczas wakacji  nauczyciele i inni pracownicy będą zobowiązani do tego  w okresie wrzesień - grudzień 2020. Zwracamy uwagę na możliwą kumulację urlopów wypoczynkowych również z tymi, które wynikają z powrotu nauczycieli do pracy po urlopie zdrowotnym.

Należy wziąć pod uwagę także znaczny odsetek nauczycieli i pracowników, którzy ze względu na wiek i choroby współistniejące nie będą mogli powrócić do pracy z dziećmi w okresie pandemii. Co, jeśli w zaostrzonych warunkach sanitarnych zabraknie kadry pedagogicznej i obsługi? Czy WRS rozważa zatrudnienie dodatkowych pracowników spoza danego przedszkola lub płatnych nadgodzin dla kadry, wtedy w czasie dodatkowym pracowałyby tylko osoby chętne?

Jesteśmy przeciwni zmianom również dlatego, że ingerują one w plany urlopowe nie tylko pracownikom przedszkoli i szkół, ale całych rodzin, ponieważ ważnym kryterium dla rodzin jest urlop małżonka  czy  ściśle określony czas wypoczynku innych członków rodziny, w tym własnych dzieci.

Zmiana zasad organizacji pracy danej jednostki oświatowej na półtora miesiąca przed wakacjami budzi nasz sprzeciw, ze względu na kwestie bezpieczeństwa, sprawy organizacyjne, pracownicze i komplikację sytuacji rodzinnej wielu pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Bożena Brauer
przewodnicząca KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Pismo do wiceprezydenta P. Kowalczuka

                                     Gdańsk,26.03.2020 r.

Pan
Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych


Szanowny Panie Prezydencie!


W związku z epidemią koronawirusa w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”  w Gdańsku  przesyłam opinię prawną przygotowaną przez  mec. Tomasza Gryczana  - prawnika KSOiW, z której wynika, że wynagrodzenie w związku z okresem reorganizacji zajęć szkolnych  z powodu epidemii powinno być wypłacone  w całości łącznie z godzinami ponadwymiarowymi (poza warunkami trudnymi) nie tylko od 25 marca 2020 r., ale również wcześniej, czyli od 12 marca 2020 r.

Pismo do dyrektorów szkół

Gdańsk, 26.03.2020 r.


Szanowni Państwo Dyrektorzy gdańskich szkół.


Doceniając Państwa zaangażowanie w organizację zdalnego nauczania, w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku pragnę zwrócić się o  uwzględnienie warunków BHP zarówno dla uczniów jak i nauczycieli w czasie organizacji pracy na odległość. W większości szkół dostosowane zostały siatki godzin do możliwości e- nauczania, praktykuje się też skrócenie zajęć np.do 30 min. tak, aby nie przeciążać ucznia kilkugodzinną, często bez przerw, pracą przy komputerze. Również z uwagi na ogrom pracy, którą wykonują nauczyciele, niezbędne jest opracowanie nowych planów lekcji i nowej organizacji pracy.

Stanowisko w czasie epidemii koronawirusa

Gdańsk, 25 marca 2020 r.


Stanowisko
ws. sytuacji w szkołach w związku z epidemią koronawirusa

 

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, w związku z trwaniem groźnego stanu epidemii w naszym kraju, przekazuje wszystkim nauczycielom, pracownikom a także dyrektorom szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych wyrazy szczerego uznania dla Państwa pracy w tak trudnych i bardzo odmiennych warunkach. Dziękujemy także władzom oświatowym Miasta Gdańska za formułowanie wyważonych oczekiwań wobec gdańskich szkół i placówek oświatowych.

Pismo ws. uśredniania

Gdańsk, 11.10.2019 r.

 

Pan Piotr Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
ds. edukacji i usług społecznych

 

W związku z różnymi sposobami stosowania art. 42 ust. 5b ustawy Karta nauczyciela w szkołach, w których nauczyciele w pewnych okresach roku szkolnego (klasy maturalne, praktyki zawodowe) nie realizują obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z ust. 3 w/w art. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku wnioskuje o ujednolicenie tego sposobu.

Pismo do Pani Prezydent A.Dulkiewicz

Gdańsk, 21.08.2019 r.

 

Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku zwraca się po raz kolejny o spotkanie ws. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo w tej sprawie z dnia
19.03. 2019 r. i prośby o spotkanie zawartej w piśmie z dnia 20.03.2019 r. Kilkakrotny kontakt mailowy i telefoniczny z p. Michałem Wlazło w sprawie spotkania też nie przyniósł żadnego rezultatu.

Pismo ws. podwyżek dla administracji i obsługi

 

podwyzki2019

Stanowiska MZD z dnia 17.03.2018

Stanowisko nr 1/18 ws. nauczycieli bibliotekarzy

Stanowisko nr 2/18 ws. sytuacji w oświacie w związku z brakiem realnych podwyżek płac i niekorzystnymi zmianami w Karcie Nauczyciela

Stanowisko nr 3/18 ws. podwyżek dla wychowawców samorządowych

Stanowisko nr 4/18 ws. zatrudnienia woźnych oddziałowych

Stanowisko nr 5/18 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 6/18 ws. nadgodzin dla pracowników obsługi

Apel nr 1/18 ws. funkcjonowania GCUW

Apel nr 2/18 ws. zwiekszenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli

Wszystkie stanowiska i apele do pobrania acrobat

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

ws. nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych

i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych

 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych,
nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.

O urynkowieniu oświaty czyli

UWAGI DO PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I W KARCIE NAUCZYCIELA

Zaproponowane przez MEN zmiany w UoSO, opierają się głównie na wycofanym i mocno skrytykowanym nie tylko przez nasz związek projekcie ,,Ustawy o Jakości Edukacji''. Zamiast unowocześnić i usprawnić funkcjonowanie kuratoriów mających długą tradycję w polskim systemie edukacyjnym, wprowadza się nowe podmioty , których nazwy (i wielość) przyprawiają o zawrót głowy, a na pewno niewiele mówią osobom spoza środowiska oświatowego- w tym rodzicom. Owe KOJE, ROJE, KORE, ORE kojarzą się dwuznacznie i niezbyt poważnie, a skutkują ogromnymi nakładami (naiwnością jest twierdzić, że wszystko da się sfinansować ze środków przeznaczonych na obecne kuratoria i OKE).Powstaną nowe stanowiska, w samym MEN będzie powołany w randze podsekretarza stanu Naczelny Inspektor Jakości Edukacji (NIJE) - oczywiście z własnym biurem i pracownikami! ROJE-ami kierować będą Regionalni Inspektorzy Jakości Edukacji (RIJE).

Wniosek o uwzględnienie w budżecie Miasta...

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 231/14

Gdańsk, 26 sierpnia 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku, dziekując za podwyżki dla pracowników samorzadowych w 2014 r. (jednak bardzo niewielkich, w oświacie - 50 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat) zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie Miasta Gdańska na 2015 r. środków na:

Będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi
w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych
- z wyrównaniem od 1 stycznia 2014 roku

Wniosek o odwołanie z funkcji Pani Ewy Kamińskiej

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 157/14

Gdańsk, 14 maja 2014 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

 

W imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku składam wniosek o odwołanie z funkcji Pani Ewy Kamińskiej - Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej.

Apel nr 4 ws. badań lekarskich

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. badań lekarskich

Apel nr 3 ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela...

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich 

Apel nr 2 ws. etatów dla szkolnych administratorów sieci komputerowej

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. etatów dla szkolnych administratorów sieci komputerowej 

Apel nr 1 ws. organizacji świetlic szkolnych

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. organizacji świetlic szkolnych

Stanowisko nr 2 popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dn. 22.03.2014 r.
popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Stanowisko nr 1 ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 22.03.2014 r.
ws. polityki edukacyjnej Miasta Gdańska

W sprawie szkoły w Kokoszkach

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko

Komisji Międzyzakładowej Pracowników Owiaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''

w Gdańsku

z 12.02.2014 r.

w sprawie szkoły w Kokoszkach

W związku z odpowiedzią Wojewody

NSZZ sol-podpis Komisja Miedzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdansk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 22/14

Gdańsk, 11.02. 2014 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Negatywna opinia projektu uchwały w sprawie likwidacji ...

NSZZ sol-podpisKomisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 310/13

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowo-Księgowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102.

O nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska

NSZZ sol-podpis Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

l.dz . 309/13
 

Gdańsk, 19.11.2013 r.

Szanowna Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Na podstawie art. 19 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. 01, Nr 79, poz. 854 z późń. zm.), w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku przedstawiam negatywną opinię projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku.

W sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2 tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

STANOWISKO
KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W GDAŃSKU
z dnia 9 października 2013 r.
w sprawie projektu zmian w Karcie Nauczyciela

W obronie polskiej oświaty

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ NSZZ sol-podpis
W OBRONIE POLSKIEJ OŚWIATY I USTAWY KARTA NAUCZYCIELA
do 9 listopada 2013 r.

Odpowiedź na pismo Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 'S'

Odpowiedź na pismo Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 'S' w sprawie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej skierowane do Prezydenta Pana Pawła Adamowicza.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

WE.I.4481.10.1.2013.LSP                                                                                                                Gdańsk, dnia.11 września 2013 r.

Pani
Bożena Brauer
Przewodnicząca KMPOiW
NSZZ "Solidarność"
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

NSZZ sol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 247/13

Gdańsk, 13.08.2013 r.

Pani
Regina Biełousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
Urząd Miejski w Gdańsku

Wdrażanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

NSZZsol-podpis
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2,
tel. (58) 341-21-18 fax. (58) 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.dz. 264/13

Gdańsk, 12.08.2013 r.

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

W związku z wdrażaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się z prośbą o przesuniecie terminu obowiązkowego wprowadzenia programu, szczególnie w zakresie księgowości, płac, kadr.

"Wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk"

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ  sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,
NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

l.dz.171/13

Gdańsk, 18 IV 2013 r.

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża sprzeciw wobec zapisu IV pkt 7 ,,Wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk'' z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ sol-podpis
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25,

Gdańsk, 22 marca 2013 r.

Będą podwyżki dla pracowników administracji i obsługi!

L. dz. 128/13 Zaproszenie Pana Prezydenta na spotkanie KMPOiW

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58) 341-21-18 fax. 341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl

l. dz. 128/13
Gdańsk, 18 marca 2013 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana z prośbą o przybycie na spotkanie członków naszej organizacji związkowej w dniu 10.04.2013 r. o godz. 13:00 lub 12.06.2013 r. o godz. 13:00 w auli Conradinum przy ul. Piramowicza 2.

L. dz. 236/12

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 04.09.2012r.

L. dz. 236/12

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

L. dz. 232/12

* *
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
tel. (58)341-21-18 fax. (58)341-65-25, NIP 957 00 44 967
www.solidarnosc.pomorze.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdańsk, 31.08.2012r.

L. dz. 232/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor
Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

L.dz 179/12

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 179/12

Pani Regina Białousów
Dyrektor Wydziału Edukacji
w Gdańsku

L.dz 183/12

Gdańsk, 14.06.2012 r.

L.dz 183/12

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 kwietnia 2012 r., podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Pana Wiesława Bielawskiego, odpowiadającego na nasze apele i stanowiska z MZD, pragniemy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, które nadal wymagają rozwiązań .

Apel nr 4 ws. ograniczenia biurokracji.

Apel nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ograniczenia biurokracji.

Apel nr 3 ws. zatrudnienia szkolnego administratora sieci komputerowej.

Apel nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. zatrudnienia szkolnego administratora sieci komputerowej.

Apel nr 2 w sprawie siedziby dla Kuratorium Oświaty.

Apel nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do Sekcji Regionalnej Oświaty w sprawie siedziby dla Kuratorium Oświaty.

Apel nr 1 ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Apel nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
do gdańskich władz oświatowych.
ws. utworzenia etatów pomocy nauczyciela dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

Stanowisko nr 5 ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

Stanowisko nr 5
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. monitorowania jakości edukacji w Gdańsku.

Stanowisko nr 4 ws. podstawy programowej.

Stanowisko nr 4
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. podstawy programowej.

Stanowisko nr 3 ws. ramowych planów nauczania.

Stanowisko nr 3
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r.
ws. ramowych planów nauczania.

Stanowisko nr 2 ws. zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach

Stanowisko nr 2
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. zatrudniania nauczycieli na niepełnych etatach

Stanowisko nr 1 ws. likwidacji szkół

Stanowisko nr 1
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów
Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku
z dnia 14 marca 2012 r
ws. likwidacji szkół

ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

Gdańsk, 15.11.2011 r.

Komunikat
z negocjacji ws. Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli *

L. dz. 168/11

Gdańsk, 2011-11-7

L. dz. 168/11

Pani
Ewa Kamińska
Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent!

 

W dniu 21 X otrzymaliśmy pismo informujące nas o podjęciu przez Radę Miasta w dniu 30 VI br. uchwał dotyczących zamiaru likwidacji 7 szkół wraz z treścią podjętych uchwał.

L.dz. 148/11

Gdańsk, 23.08.2011 r.

L.dz. 148/11

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przystąpienie do negocjacji Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Mimo zmiany art. 30 ust. 6 i 6b Karty Nauczyciela, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do rozmów.

ws. planów likwidacji szkół w Gdańsku

Gdańsk, 8 czerwca 2011 r.

Stanowisko
ws. planów likwidacji szkół w Gdańsku

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''
w Gdańsku wyraża zdecydowany protest wobec sposobu przeprowadzania likwidacji placówek oświatowych, obecnie są to: SP Nr 27, SP Nr 29, Gimnazjum Nr 23, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych, Szkoły Elektryczne i Elektroniczne XIII LO , LO dla Dorosłych.

L.dz. 74 /11

L.dz. 74 /11

Gdańsk, 2011-05-23

Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisma z Wydziału Edukacji z dnia 16 maja 2011r. (WE.I.2000.26.2011.GC) do dyrektorów placówek oświatowych polecającego dyrektorom w pkt. 2 stosowanie art.20 Karty Nauczyciela wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy w przydziale czynności na rok szkolny 2011/2012 mają mniej niż 15 godzin.

Koleżanko, Kolego,

Koleżanko, Kolego,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność'' zwraca się bezpośrednio do Ciebie ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w oświacie. Warunki pracy i płacy polskiego nauczyciela ulegają systematycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przynoszą także korzyści uczniom i wychowankom, również nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia.

Stanowisko w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów

STANOWISKO
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
W GDAŃSKU W DNIU 20 MARCA 2010 ROKU
w sprawie założeń projektowanych zmian w kształceniu uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Apel ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

Apel
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku
z dnia 20.03.2010r.
ws. zwiększenia wynagrodzeń pracowników oświaty w Gdańsku

L.dz./10

l.dz./10

Gdańsk, 12.01.2010 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy Pana odpowiedź WE.I.716/45/08/GC z dnia 16.12.2009 r. jako odpowiedź na nasze pismo z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nierealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

© 2023 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.