Regulamin Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

Regulamin Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku

§ 1

 1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku zrzesza pracowników zatrudnionych w publicznych
  i niepublicznych gdańskich placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych,
  a także palcówkach z innych gmin oraz osób zatrudnionych w urzędach administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, którzy wyrazili akces przynależności do tej struktury związkowej.
 2. Podstawą działalności Międzyzakładowej Organizacji Związkowej jest Statut NSZZ ,,Solidarność'' oraz uchwały władz związku.
 3. Siedzibą organizacji jest Gdańsk.
 4. Międzyzakładową Organizację Związkową, o której mowa w pkt. 1 tworzą koła związkowe w placówkach oraz członkowie związku, zatrudnieni w szkołach i placówkach, w których nie mogą utworzyć kół.
 5. źródłem finansowania NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku są:
  a)  składki członkowskie,
  b)  dotacja pracodawców na działalność związkową,
  c)  środki z innych źródeł.
 6. NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku podlega rejestracji przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność''.
 7. NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku wchodzi w skład Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego.

§ 2

Międzyzakłądowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''w Gdańsku:

 1. Reprezentuje interesy członków wobec pracodawców, władz samorządowych, państwowych, instytucji oświatowych oraz władz Związku,
 2. Koordynuje działalność związkową w placówkach,
 3. Przygotowuje lub opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących spraw zawodowych
  w zakresie oświaty i wychowania, a także problemów socjalno - bytowych emerytów
  i rencistów,
 4. Inicjuje i koordynuje działania w zakresie:
  • przepływu informacji,
  • doskonalenia zawodowego,
  • szkoleń związkowych,
 5. Czuwa nad przestrzeganiem prawa pracowniczego, szczególnie w zakresie zatrudniania
  i wynagradzania oraz warunków pracy.

§ 3

Władzami Międzyzakłądowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność''w Gdańsku są:

 1. Międzyzakładowe Zebranie Delegatów (MZD),
 2. Komisja Międzyzakładowa (KM),
 3. Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR).

§ 4

 1. Międzyzakładowe Zebranie Delegatów tworzą delegaci wybierani zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ ,,Solidarność'' oraz uchwałami Komisji Międzyzakładowej.
 2. Sesja zwyczajna MZD odbywa się raz w czasie trwania kadencji i zwołuje ją Komisja Międzyzakładowa.
 3. Sesje nadzwyczajne mogą być zwołane na pisemny wniosek:
  1. Komisji Międzyzakładowej lub jej przewodniczącego,
  2. Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
  3. 1/5 delegatów na MZD.
 4. Do kompetencji MZD należy:
  1. ustalenie liczebności Komisji Międzyzakładowej, Prezydium (o ile nie upoważniono do tego Komisji Międzyzakładowej), Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
  2. podejmowanie decyzji o utworzeniu list rezerwowych kandydatów do władz związku,
  3. wybór Komisji Międzyzakładowej i jej przewodniczącego, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego oraz Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania,
  4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Komisji Międzyzakładowej
   i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej,
  5. zatwierdzanie programu działania Komisji Międzyzakładowej,
  6. uchwalanie regulaminu NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku,
  7. rozpatrywanie odwołań.

§ 5

 1. Do kompetencji Komisji Międzyzakładowej należy:
  1. wybór Prezydium Komisji Międzyzakładowej,
  2. podejmowanie uchwał i stanowisk,
  3. wskazywanie pracodawcom, na podstawie podjętej uchwały, członków Zwiazku objętych ochroną przed rozwiazaniem stosunku pracy, z jednoczesnym upoważnieniem ich do reprezentowania organizacji międzyzakładowej wobec pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy,
  4. uchwalanie budżetu Komisji Międzyzakładowej na dany rok i rozliczanie jego wykonania,
  5. powoływanie Międzyzakładowej Komisji Wyborczej,
  6. okresowa ocena pracy Prezydium Komisji Międzyzakładowej,
  7. wykluczenie członków Związku.
 2. Komisja Międzyzakładowa może przekazać część swoich kompetencji organowi wykonawczemu, czyli Prezydium Komisji Międzyzakładowej na drodze uchwały.
 3. Zebrania Komisji Międzyzakładowej zwoływane są przeciętnie raz w miesiącu
  (z wyjątkiem wakacji i miesiąca maja).
 4. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Kół NSZZ ,,Solidarność'', którzy nie są członkami Komisji Międzyzakładowej.
 5. Odwołanie z funkcji członka Komisji Międzyzakładowej następuje w takim samym trybie jak jego wybór, a ponadto na skutek pisemnej rezygnacji członka Komisji Międzyzakładowej.

§ 6

 1. Prezydium Komisji Międzyzakładowej tworzą przewodniczący Komisji Międzyzakładowej oraz członkowie wybrani przez Komisję Międzyzakładową
  na wniosek przewodniczącego z jednoczesnym określeniem wyodrębnionych funkcji.
 2. Do zadań Prezydium Komisji Międzyzakładowej należy:
  1. zwoływanie i organizowanie zebrań Prezydium Komisji Międzyzakładowej,
  2. zwoływanie i organizowanie zebrań Komisji Międzyzakładowej,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku,
  4. prowadzenie biura Międzyzakładowej Organizacji,
  5. podejmowanie bieżących decyzji finansowych,
  6. opracowanie projektu budżetu,
  7. prowadzenie ewidencji członków,
  8. realizacja uchwał MZD i Komisji Międzyzakładowej,
  9. podejmowanie spraw interwencyjnych,
  10. organizacja informacji wewnętrznej,
  11. promocja Związku - pozyskiwanie nowych członków,
  12. ustalanie zakresu czynności i wielkości oddelegowań członków Prezydium,
  13. przyjmowanie członków Związku przez przyjęcie deklaracji,
  14. reprezentowanie Organizacji Międzyzakładowej na zewnątrz, wobec pracodawców, władz samorządowych, organów prowadzących, nadzorujących placówki oświatowe,
  15. bezpośrednie reprezentowanie członków Organizacji Międzyzakładowej zatrudnionych w szkołąch i placówkach, w których nie utworzono kół wobec pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy,
  16. negocjowanie, uzgadnianie, opiniowanie projektów uchwał, regulaminów
   i innych aktów prawnych,
  17. delegowanie przedstawicieli do:
   • Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,
   • Komisji nagród Prezydenta Miasta Gdańska,
   • Komisji socjalnej ZFśS emerytów i rencistów,
   • Zarządu Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,
   • udziału w naradach dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  18. reprezentowanie członków Związku na uroczystościach oświatowych, miejskich, państwowych, związkowych, religijnych i innych.
 3. Prezydium składa sprawozdania ze swojej działalności i ważniejszych decyzji, uchwał finansowych.

§ 7

 1. Do zadań Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Komisji Międzyzakładowej i Prezydium, w tym:
  1. realizacja uchwał MZD,
  2. zgodność uchwał podejmowanych przez Komisję Międzyzakładową
   ze statutem Związku,
  3. finanse Komisji Międzyzakładowej.
 2. Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.
 3. Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu NSZZ ,,Solidarność'' oraz Regulaminu.

§ 8

 1. Członkowie Organizacji w poszczególnych placówkach oświatowych zrzeszeni
  są w Kołach.
 2. Koło liczy co najmniej 3 członków.
 3. Do kompetencji Koła w danej placówce należy:
  1. czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy, przepisów oświatowych, odpowiednich warunków pracy oraz poszanowania godności osobistej pracowników,
  2. opiniowanie, negocjowanie, uzgadnianie projektów wewnątrzszkolnych
   aktów prawnych, w tym opiniowanie arkuszy organizacyjnych wraz
   z aneksami,
  3. organizowanie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy,
  4. reprezentowanie członków związku wobec pracodawcy w sprawach
   z zakresu prawa pracy, na podstawie upoważnienia zawartego
   w uchwale Komisji Międzyzakładowej,
  5. występowanie do dyrektora z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród
   i odznaczeń, a także zapomóg losowych i zdrowotnych,
  6. wyrażanie opinii o pracy dyrektora z obowiązkiem powiadomienia Komisji Międzyzakładowej,
  7. opiniowanie wniosków oraz podań o zapomogi losowe kierowane
   do Komisji Międzyzakładowej.
 • Członkowie Związku zatrudnieni szkołach i w placówkach, w których nie utworzono kół
  są reprezentowani bezpośrednio przez Komisję Międzyzakładową.
 • Koło może powołać Komisję Koła.
 • Koło otrzymuje na swój użytek naliczony za rok szkolny 10% odpis od składek.

  § 9

  Koło Emerytów
  1. Członkowie NSZZ ,,Solidarność'' POiW w Gdańsku po przejściu na emeryturę
   lub rentę, jeżeli spełniają wymogi Statutu, mogą należeć do Koła Emerytów
   NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku lub pozostać
   nadal członkami organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem ostatniego pracodawcę (§ 7 ust. 1 uchwały KK nr 2/o6 z dn. 25.01.2006 r.).
  2. Koło Emerytów wchodzi również w skład Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów
   NSZZ ,,Solidarność'' Regionu Gdańskiego.
  3. Koło Emerytów działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, zgodnego
   z regulaminem Komisji Międzyzakładowej.
  4. Koło Emerytów korzysta ze wszystkich świadczeń przysługujących innym kołom związkowym.

  § 10

  Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są w oparciu
  o Statut NSZZ ,,Solidarność'', uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Komisji Krajowej, Ustawę o Związkach Zawodowych.

  § 11

  Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność'' Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku w dniu 02.10.2002 roku oraz zmieniony uchwałą nr 1 ZZD z dnia 15.11.2003 r. oraz uchwałą nr 6 MZD z dnia 20.03.2010 r.

© 2019 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.