Pismo ws. PPK

Gdańsk, 25.02.2021 r.                                                        

Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

W nawiązaniu do maila z dn. 22.02.2021r., w którym informują Państwo, że Zespół zadaniowy  ds. wdrożenia PPK w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Miasta, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 81/21 z dnia 21 stycznia 2021 r., złożył rekomendację dotyczącą zawarcia umów o zarządzanie i umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako instytucją, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz o tym, że rekomendacja została zaakceptowana w dniu 22.02.2021 r. przez Aleksandrę Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska w imieniu Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność’ informuję, że odstępujemy od wypełnienia i podpisania formularza uzgodnienia wyboru i dostarczenia tego dokumentu.

W naszej ocenie proces wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK został przeprowadzony z pominięciem NSZZ „Solidarność”. Nie braliśmy udziału w procesie tworzenia narzędzi do wyboru takiej instytucji, ani też w samym jej wyborze. Nie odbyło się również zapowiadane na dzień 18.02. 2021r. spotkanie, które zgodnie z zapowiedziami miało mieć na celu omówienie złożonych ofert. Podczas spotkania w dniu 22.02.2021 r. poinformowano nas jedynie o dokonanym już wyborze i o sposobie, w jaki mamy złożyć dokument wyrażający akceptację podjętej wcześniej decyzji bądź jej brak.

W art. 7 ust. 4a Ustawy z 4.10.2018 r. z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 2215) o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapisano:

„Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających
w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem…” 

Naszym zdaniem, w związku z wyłączeniem nas z procesu opracowania stosownych narzędzi i przeprowadzenia wyboru instytucji, nie zostały zachowane etapy prowadzące do porozumienia w powyższej sprawie. Porozumienie nie powinno opierać się tylko na złożeniu podpisu pod wybraną przez Zespół zadaniowy ofertą.

Konkludując, odstępujemy od złożenia przedstawionego przez Państwo formularza wyboru.

Z poważaniem
Bożena Brauer

© 2022 Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' w Gdańsku.

Please publish modules in offcanvas position.