logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Oświadczenie
w sprawie Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach


W związku z decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty unieważniającą pozwolenie Prezydenta Miasta Gdańska na prowadzenie szkoły w Gdańsku - Kokoszkach przez spółkę z o.o. Pozytywne  Inicjatywy - Edukacja z Pucka i związanymi z tym atakami na NSZZ ”Solidarność”,  Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty  i Wychowania  NSZZ ”Solidarność” w Gdańsku wyraża swój stanowczy sprzeciw i wyjaśnia przesłanki, którymi kierowała się podejmując swoje działania.

Nie dla ukrytej prywatyzacji oświaty

Od samego początku wzywaliśmy Pana Prezydenta do zaprzestania „eksperymentu”, który prowadzi do naruszenia systemu  oświaty istniejącego w Polsce. Zadania edukacyjne należą do zadań jednostek samorządu terytorialnego, czyli w tym przypadku do Gminy Miasta Gdańska. W piśmie Pani Ireny Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich z 17 .07. 2014 r. czytamy: „zmiana podmiotów prowadzących szkoły z publicznych na prywatne, zwłaszcza jeżeli skala zjawiska miałaby być znaczna,  łączy się ze zmianą modelu systemu oświaty i może prowadzić do modelu sprzecznego z postanowieniami konstytucji”,  „…przekazywanie podmiotom prywatnym prowadzenia szkół może łączyć się z wątpliwościami co do realizacji konstytucyjnych praw i wolności nawet w sytuacji, w której szkoła po przekazaniu kontynuuje działalność jako szkoła publiczna”.

Zastrzeżenia budził sam mechanizm prywatyzacyjny, czyli budowa budynku szkolnego, za ponad 36 mln zł za publiczne pieniądze, a następnie zamiana go w „lokal użytkowy”, by jako taki wynająć go „operatorowi”, w tym przypadku spółce z o.o. Takie obchodzenie prawa, uznawaliśmy za ukrytą prywatyzację. Obawialiśmy się, by inne samorządy nie wzięły przykładu z Gdańska.

Spór o warunki pracy nauczycieli

Nie zgadzaliśmy się na odchodzenie w szkołach gdańskich od regulacji zawartych w ustawie Karta Nauczyciela, nadającej elementarną stabilność zawodowo-płacową nauczycielom, będącą swoistym układem zbiorowym pracy w związku ze specyfiką tego zawodu. Jesteśmy przekonani, że lepsze warunki pracy są gwarancją wysokiej jakości edukacji.

Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”

W związku z tym zaskarżyliśmy zarządzenie Prezydenta dotyczące konkursu ofert  na wynajem lokalu przy ul. Azaliowej 18 wraz z prowadzeniem publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, wskazując naruszenie wielu ustaw, w tym ustawy o systemie oświaty. WSA podzielił wszystkie nasze zarzuty, było ich 6, stwierdzając rażące naruszenie przepisów.

W uzasadnieniu wyroku z 21.10.2015 r. czytamy, między innymi: „założenie szkoły publicznej przez podmiot niepubliczny ma stanowić jedynie korzystne uzupełnienie sieci szkół w danej miejscowości”. Szkoła w Kokoszkach przewidziana na 650 uczniów stanowi natomiast zaspokojenie podstawowych potrzeb edukacyjnych w rozbudowującej się dzielnicy.

Po uprawomocnieniu się wyroku WSA wezwaliśmy Prezydenta Miasta Gdańska o cofnięcie pozwolenia na prowadzenie szkoły Spółce Pozytywne Inicjatywy - Edukacja i przejęcie tego zadania. Prezydent podjął decyzję odmowną.
   

Sprzeciw wobec ataku na Związek

Za zniesławiający uznajemy atak na podmiotowość Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, między innymi w  publicznych wypowiedziach Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej oraz w liście skierowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska do uczniów, rodziców i pracowników szkoły z dnia 10. 04. 2017 r. Stawianie zarzutów, że bronimy związkowych przywilejów – tym bardziej w mieście, kolebce powstania NSZZ „Solidarność”, uznajemy za niedopuszczalne. Podobnie oceniamy sformułowania dotyczące zamachu na Patrona Szkoły, który przecież nadal może patronować szkole niezależnie od organu prowadzącego.

Zarzucanie politycznego wymiaru decyzji Pomorskiej Kurator Oświaty jest również wielkim nieporozumieniem, ponieważ decyzja ta zapadła na podstawie wyroków sądowych  z roku 2015 oraz dokumentów złożonych przez spółkę z o.o. przy staraniu się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie szkoły. Okazuje się, że dokumentacja była niepełna, nie spełniała więc wymogów zawartych w stosownym rozporządzeniu
    
Komisja Międzyzakładowa, przy poparciu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, oczekuje zachowania, a nie wyzbywania się zadań przypisanych ustawowo samorządom terytorialnym,  zaprzestania pobudzania emocji i lęków pracowników i uczniów oraz rodziców szkoły. Zwraca uwagę, że Miasto Gdańsk prowadzi ok. 170 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, które proponują bardzo dobrą, szeroką ofertę dla uczniów, społeczności lokalnych.

Apel o przejęcie Szkoły od 1 września 2017 r. przez Miasto Gdańsk

Apelujemy do Prezydenta Miasta Gdańska o przejęcie do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kokoszkach  i zapewnienie jej spokojnego funkcjonowania od 1 września 2017 roku, jako szkoły samorządowej (umożliwia to par. 6 ust. 2 Umowy najmu  lokalu użytkowego przy ul. Azaliowej 18 z 4 kwietnia 2014 r., jedynie z warunkiem miesięcznego okresu wypowiedzenia). Oświadczamy, że nic nie zagraża dalszemu istnieniu Szkoły.

Zwracamy uwagę, że przedłużanie niepewnej sytuacji dotyczącej szkoły nie służy środowisku szkolnemu związanemu z placówką. Stąd oczekujemy także, że zatrudnienie w tej szkole zachowają w pierwszej kolejności nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy obecnie w niej pracują, że oferta  szkoły zostanie utrzymana, a dyrektor szkoły może stanąć do konkursu, zgodnie z prawem oświatowym.

W imieniu KM Gdańsk:

Bożena Brauer
(Przewodnicząca KM)