logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku stanowczo sprzeciwia się ograniczeniu zatrudnienia nauczycieli logopedów w szkołach podstawowych. Zmiana w wytycznych do organizacji nowego roku szkolnego spowoduje ograniczenie terapii logopedycznej przy stale rosnących potrzebach w tym zakresie. W wielu szkołach zamiast etatu logopedy będzie zaledwie 1/2 a czasami 1/4 etatu, co spowoduje, że znacznie mniej uczniów taką pomocą będzie objętych. Jakość tej pomocy ulegnie również pogorszeniu, gdyż mniej czasu logopeda będzie mógł poświęcić poszczególnym uczniom.

Apelujemy do Pana Prezydenta o pozostawienie norm zatrudnienia logopedów co najmniej na dotychczasowym poziomie. Tłumaczenie, że logopedzi oraz inni specjaliści będą zatrudnieni w 19 placówkach wspomagających inne przedszkola nie rozwiązuje problemu. Powołanie zespołów specjalistów w tych placówkach oceniamy bardzo dobrze, jest to wymagane przepisami prawa i może w przyszłości zmniejszyć potrzeby w zakresie logopedii w szkołach, ale obecnie nie rozwiąże to problemu, ponieważ dzieci potrzebujące pomocy logopedycznej są już w szkołach, a wielu przypadkach konieczna jest kontynuacja, by nie zaprzepaścić efektów terapii logopedycznej.

Drugim problemem dotyczącym organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2018/19 będzie praca oddziałów zerówkowych i świetlic szkolnych. Oddziały zerówkowe w szkołach mają być traktowane jak oddziały w przedszkolach, co wymaga zatrudnienia dwóch nauczycieli do jednego oddziału. Zalecenia z Wydziału Rozwoju Społecznego mówią o przeniesieniu nauczycieli ze świetlicy do pracy w zerówkach, co spowoduje znaczne ograniczenie zatrudnienia w świetlicach i rodzi wątpliwości związane z kwalifikacjami poszczególnych nauczycieli w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem z MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - § 7 ust.1 „Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów”. Od lat w placówkach prowadzonych przez Miasto Gdańsk te standardy nie są przestrzegane, a w roku szkolnym 2018/19 ulegną pogorszeniu.

W związku tym, że oddziały zerówkowe będą traktowane jak oddziały przedszkolne domagamy się zatrudnienia dodatkowych nauczycieli nauczania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego, a dla zapewnienia właściwej pracy opiekuńczo-wychowawczej szkół zwiększenia liczby etatów w świetlicach szkolnych.

 

                                                                                              W imieniu Prezydium KMPOiW

                                                                                               Bożena Brauer- Przewodnicząca KM