logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

W związku z wypowiedziami w środkach masowego przekazu Pana Piotra Kowalczuka zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska związanymi z prawomocnym wyrokiem w sprawie przekazania publicznej szkoły podstawowej w Gdańsku Kokoszkach zamieszczamy poniższe sprostowanie.

W czasie programu wyemitowanego w TVP Gdańsk w dniu 29 lutego2016, jak i w publikacji zamieszczonej w Dzienniku Bałtyckim z dnia 2 marca 2016 r. oraz na Facebooku zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk przedstawiał nieprawdziwą informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w prawomocnym wyroku z dnia 21 października 2015 r. „badał jedynie zarządzenie Prezydenta, w ramach którego powierzono lokal pozytywnym Inicjatywom”. W rzeczywistości takie były tylko twierdzenia przedstawicieli Miasta Gdańska w toku postępowania sądowego (por. uzasadnienie prawomocnego wyroku, m. in na str. 5). Natomiast „ Z uzasadnienia wyroku NSA wynika bowiem, że treść zarządzenia łączy w sobie dwa elementy- przekazanie szkoły publicznej do prowadzenia jednostce niepublicznej z jednoczesnym wynajmem nieruchomości na ten cel” ( str.17 wyroku WSA z dnia 21.10.2015 r.). Takie połączenie dwóch elementów miało właśnie stanowić istotę nowego modelu prywatyzacji szkół, wprowadzanego zaskarżonym zarządzeniem. Nieprawdziwa jest publiczna wypowiedź Pana Piotra Kowalczuka, że kluczem „ do całej sprawy jest inne zrozumienie pojęcia lokalu użytkowego”. W rzeczywistości był to tylko jeden z aspektów wadliwości zaskarżonego zarządzenia. Jak to ustalił WSA w uzasadnieniu prawomocnego wyroku: w tej sytuacji nie ulega wątpliwości, że przewidziane do oddania w wynajem w zaskarżonym zarządzeniu nieruchomości nie były „lokalem użytkowym” w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów, w konsekwencji zarządzenie to zostało wydane bez podstawy prawnej. Już sama ta okoliczność jest wystarczająca do uznania zaskarżonego zarządzenia za nieważne” ( str. 19 uzasadnienia wyroku). W prawomocnym wyroku zostało potwierdzenie, że przy wydawaniu zaskarżonego zarządzenia nastąpiło rażące naruszenie także innych przepisów, a mianowicie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym,
- art. 3 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 58 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
- art. 58 ust.5 ustawy o systemie oświaty oraz §4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MENiS z dnia 4 marca 2004 r. ( Dz.U Nr 46, poz. 438 ze zm.),
- art. 83 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty.


W związku z powyższym WSA w prawomocnym wyroku stwierdził, że „ we wskazanych wyżej okolicznościach uznać zatem należało, że przedmiotowe zarządzenie rażąco naruszyło wskazane wyżej przepisy, co daje podstawę do stwierdzenia jego nieważności. Jednak z uwagi na treść art. 94 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie stwierdził nieważności przedmiotowego zarządzenia, ograniczając się jedynie do wskazania, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa”( z uzasadnienia prawomocnego wyroku str. 19-21).

W świetle powyższego nie znajduje uzasadnienia wypowiedź Pana Piotra Kowalczuka, że w tej sytuacji zgoda na prowadzenie szkoły przez spółkę Pozytywne Inicjatywy wydana została zgodnie z prawem, albowiem zgoda ta była pochodną nierozerwalnie związaną z zaskarżonym zarządzeniem i z niego wynikała, jest więc tak samo nieważna jak zaskarżone zarządzenie, a jej nieważność może być stwierdzona w dowolnym czasie. Z kolei umowa cywilno-prawna o oddanie nieruchomości w najem jest również dotknięta wadą nieważności w świetle art. 58 § 1 kodeksu cywilnego i rzeczą Gminy Miasta Gdańska jest jej rozwiązanie zgodnie z klauzulą o zasadach wypowiedzenia i rozwiązania umowy, jaka powinna być w niej zamieszczona. W związku z powyższym nieuprawnione są informacje zamieszczone przez Pana Piotra Kowalczuka na Facebooku, że „.. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gdańsku im. Arkadiusza, Arama Rybickiego w Kokoszkach funkcjonuje zgodnie z prawem i na podstawie umowy powinna funkcjonować do 2020 r.”.

Wyrok WSA został przekazany przez gdańską Komisję Międzyzakładową do poszczególnych mediów w całości, z pełnym uzasadnieniem i każdy z adresatów przy dołożeniu zwykłej staranności może odczytać jego treść w całości, albo choćby tylko w części zamieszczonej na str. 15-21 uzasadnienia i samodzielnie bez żadnego komentarza dojdzie do wniosków jak w niniejszym wystąpieniu.
Wobec uporczywego przekazywania przez pana Piotra Kowalczuka nieprawdziwych informacji w środkach masowego przekazu w tym na Facebooku, wprowadzających w błąd opinię publiczną, sprostowanie w takiej formie jak niniejsze wystąpienie stało się konieczne. Jednocześnie Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi na jej pismo z dnia 26 lutego 2016 r. skierowane do Prezydenta Miasta Gdańska wzywające do usunięcia naruszeń prawa wykazanych w wyroku WSA.

 

Bożena Brauer                      Bogumił Soczyński

PrzewodniczącaKMPOiW         Radca prawny