logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

 

          Przed wprowadzeniem „godzin karcianych” Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-rodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania   w szkołach publicznych wprowadzało 12 godzin do dyspozycji dyrektora na każdy oddział w I etapie edukacyjnym i odpowiednio 9 godzin w II etapie edukacyjnym  oraz 6 godzin w III etapie.  Godziny te pozwalały na organizację dodatkowych obowiązkowych zajęć z różnych przedmiotów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych czy kół zainteresowań, zajęć SKS, chóru, itp. Rozporządzenie z 23 marca 2009 r. zmniejszyło znacząco liczbę tych godzin, a  Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramo-wych planów nauczania w szkołach publicznych praktycznie je wyeliminowało.

          Już w 2011 r. pisaliśmy w tej sprawie do MEN, organizowaliśmy rozmowy  z Kuratorium, w czasie których wyrażaliśmy pogląd, iż godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z Karty nauczyciela, art. 42, ust. 2 pkt 2 nie mogą zastąpić godzin wynikają-cych z ramowych planów nauczania, gdyż są to zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, nie mogą być przeznaczone na zajęcia dydaktyczne.

         W związku z tym za niezbędne uznajemy ponowne wprowadzenie płatnych godzin do dyspozycji dyrektora przeznaczonych na zajęcia dodatkowe, zaś w Karcie nauczyciela domagamy się usunięcia z art. 42 ust. 2 punktu 2., który w obecnym za-pisie daje dyrektorom możliwość zmuszania nauczycieli do realizacji znacznie więk-szej liczby godzin dodatkowych niż było dotychczas.

          Przypominamy, że zgodnie z raportem Instytutu Badań Edukacyjnych, wykonanym na zlecenie poprzedniego kierownictwa  MEN, polscy nauczyciele pracują tygodniowo ponad 46 godzin, z czego nie zostały wyciągnięte wnioski, ani nie podjęto żadnych działań w celu zmniejszenia nadmiernego obciążenia nauczycieli dodatkowymi zadaniami. W tym kierunku powinny pójść regulacje MEN, a nie tworzenie zapisów, które otwierają drogę do obarczania nauczycieli zwiększoną liczbą zajęć dodatkowych.

           Oczekujemy takich zapisów w KN, które wyeliminują możliwość zmuszania nauczycieli do bezpłatnych zajęć, a tym samym spełnienia postulatu niezwykle istotnego dla tej grupy zawodowej.

Bożena Brauer

Przewodnicząca KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku