logotype
 • Daliśmy czerwona kartkę
  "daliśmy czerwona kartkę pani minister"
 • Macedonia

  Szkolenie w Macedonii

 • Hołd nauczycielom

  Hołd nauczycielom Solidarności oświatowej

 • SŁUŻBA PRZY GROBIE KS. J. POPIEŁUSZKI

  Służba przy grobie KS. J. Popiełuszki

 • Deklaracja członkowska

  PRZYSTĄP DO NAS !   Deklaracja członkowska

INFORMACJA ZE SPOTKANIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

W dniu 12.12.2014 r. w Wydziale Rozwoju Społecznego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku z przedstawicielami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W czasie spotkania poruszono sprawy związane z:

 • kodeksami etycznymi funkcjonującymi w gdańskich szkołach,
 • strategią antymobingową w szkole,
 • zastępstwami doraźnymi,
 • godzinami realizowanymi przez specjalistów zgodnie ze znowelizowaną
  w roku 2014 uchwałą RMG,
 • szkoleniami w zakresie dziennika elektronicznego,
 • liczbą uczniów w grupach w świetlicach szkolnych,
 • wyposażeniem stanowisk pracy nauczycieli,
 • zmianą wysokości składek członków NSZZ „Solidarność”,
 • uporządkowaniem zakresu odpowiedzialności COPO i dyrektorów przedszkoli oraz szkół, jak również poprawą kultury obsługi w COPO
 • ze zmianą sposobu tworzenia stanowiska intendenta w przedszkolu,
 • remontami ogrodów w przedszkolach.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" przekazali p. M.Paluch-zastępcy dyrektora WRS opinie prawne negujące legitymizację prawną dyrektorów szkół do tworzenia kodeksów etyki z uwagi na zapisy w Karcie Nauczyciela regulujące wymogi moralne wobec pedagogów. Zakwestionowano też ujmowanie w strategiach antymobbingowych tz. komisji wewnątrzszkolnych. Ponadto przedstawiciele NSZZ ”Solidarność” przekazali stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty odnośnie realizacji zastępstw przez nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, nauczycieli świetlic,wskazując na nieprawidłowości prawne.

M. Paluch ustosunkowała się do podniesionych kwestii:

1. Odnośnie Kodeksów Etyki – Dyrektor szkoły ma prawa do skodyfikowania zapisów, które mają na celu poprawę standardów pracy nauczyciela w tych sprawach, które nie zostały uszczegółowione w Karcie Nauczyciela (np. strój). Ingerencja organu prowadzącego w tym zakresie byłaby niewskazana, gdyż to dyrektor placówki
w ramach kontroli zarządczej znajduje słabe punkty pracy, dla których jest zobligowany prawem określić sposoby poprawy.

2. Strategie antymobbingowe funkcjonujące w placówkach zawierają zapisy dotyczące „komisji wewnątrzszkolnych”, co pozwala na bezstronne rozpatrzenie przez pracowników zasadności stawianych zarzutów. Za politykę antymobbingową w placówce odpowiada dyrektor, co w przypadku, gdyby zarzut dotyczył pracodawcy pozwala uniknąć zarzutu stronniczości.

3. Zastepstwa realizowane przez nauczycieli bibliotekarzy, psychologów, pedagogów i nauczycieli świetlic są realizowane w ramach ich obowiązków albo
są płatne jeżeli stanowią ich godziny ponadwymiarowe ponad pensum.

4.Żadna z gdańskich szkół nie zglaszała problemu braku wyposażenia stanowisk nauczycieli, w tym w materiały biurowe i sprzęt ksero.

5. Zajęcia w świetlicach szkolnych realizowane są zgodnie z przepisami oświatowymi.

Podział środków na dokształcanie w związku z projektemuchwały dot. środków
na dokształcanie nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych będzie omówiony
w Wydziale Rozwoju Społecznego po jego wcześniejszym przekazaniu związkom zawodowym na następnym spotkaniu,które zaplanowano na dzień
15 stycznia 2015 r. o godz. 13:00.
z udziałem przedstawiciela Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Alina Molska – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

www.facebook.com/piotr.kowalczuk.GDN

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku